750 views
वेगवेगळ्या गावांना, नद्यांना वगैरेंना जी नांवे आहेत ती कोणी दिली असतील? ती कशी आणि कोणी दिली असतील? उदा. तापी नदी, हिमालय, पॅसिफिक, पुणे, टेम्स नदी वगैरे. कांही कांही नांवांचा अर्थच लागत नाही. देवांना ती तशी नांवे कोणी दिली?
in Hindu - Literature by

Please log in or register to answer this question.

...