1.3k views
’ श्रीदुर्गासप्तशती’ ग्रंथात मंत्र आणि अन्य वैदिक मंत्र आहेत.

हे संस्कृतमधील मंत्र काळजीपूर्वक पठन केल्यास तसतशा अडचणी दूर होतात.

जर असे मंत्र देले गेले तर मनुष्याच्या जीवनातील अडचणी दूर व्हायला मदत होईल.
in Hindu - Traditions by (11.3k points)

1 Answer

0 votes
 
Best answer
सर्वप्रथम भगवती दुर्गा चे चित्र अथवा विग्रह घेऊन त्याची षोडशोपचार पूजा करावी. त्यानंतर श्रीदुर्गासप्तशतीचा संपूर्ण पाठ विधिविधान सहित करावा.
आपापल्या हेतुप्रमाणे खालील मंत्र वापरावेत. ह्या मंत्रांची प्रचिती आपणच घ्यावी. प्रत्येकाला आपापल्या श्रद्धेप्रमाणे फल मिळेल.


दु:ख - दारिद्र्य निवारण साठी
दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तो: स्वस्थै: स्मृता मतिमतीव शुभॉं ददासि ।
दारिद्र्य - दु:ख - भयहारिणि का त्वदन्या, सर्वोपकार - करणाय सदाssर्द्रचिता ॥
अध्याय ४, श्लोक १७


विविध उपद्रवांच्या शान्ति साठी
रक्षांसि यत्रोग्रविषाश्च नागा, यत्रारतो दस्यु बलानि यत्र ।
दावानलो यत्र तथाsब्धिमध्ये, तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वम् ॥
अध्याय ११, श्लोक ३२


विपत्तिनाशक तथा शुभदायक
करोतु सा न: शुभहेतुरीश्वरी, शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापद: ॥
अध्याय ५, श्लोक ८१


विश्वव्यापी विपत्ति - नाशक
देवि ! प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद, प्रसीद मातर्जगतोsखिलस्य ।
प्रसीद विश्वेश्वरि ! पाहि विश्वं, त्वमीश्वरी देवि ! चराsचरस्य ॥
अध्याय ११, श्लोक ३


आपत्ति उद्धारक
शरणागत - दीनार्त - परित्राण - परायणे ! ।
सर्वस्यार्तिहरे देवि ! नारायणि ! नमोsस्तुते ॥
अध्याय ११, श्लोक १२


विश्व - सम्बन्धी अभ्युत्थान
विश्वेश्वरि ! त्वं परिपासि विश्वं, विश्वात्मिका धारायसीति विश्वम् ।
विश्वेशवन्द्या भवती भवन्ति, विश्वाश्रया ये त्वयि भक्तिनम्रा: ॥
अध्याय ११, श्लोक ३२


सामूहिक कल्याणार्थ
देव्या यया ततमिदं जगदात्मशक्त्या, निश्शेष - देवगण - शक्ति समूह - मूर्त्या ।
तामम्बिकामखिल - देव - महर्षिमूज्यां, भक्त्या नता: स्म विदधातु शुभानि सा न : ॥
अध्याय ४, श्लोक ३


पापनाशक
हिनस्ति दैत्यतेजांसि स्वनेनापूर्य या जगत् ।
या घण्टा पातु नो देवि ! पापेभ्योsन: सुतानिव ॥
अध्याय ११, श्लोक २७


भयनिवारक
सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते ।
भयेभ्यस्त्राहि नो देवि ! दुर्गे देवि ! नमोsस्तु ते ॥
अध्याय ११, श्लोक २४

१०
रोगनाशक
रोगानशेषानपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् ।
त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रितां ह्याश्रयतां प्रयान्ति ॥
अध्याय ११, श्लोक २९

११
अपमृत्युविनाशार्थ
ओम त्र्यम्बकं  यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् ।
उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय माsमृतात् ॥
शु. य. सं., अध्याय ३, मन्त्र ६०

१२
स्वरक्षणार्थ
शूलेन पाहि नो देवि ! पाहि खड्गेन चाsम्बिके ।
घण्टास्वनेन न: पाहि चापज्यानि:स्वनेन च ॥
अध्याय ४, श्लोक २४

१३
महामारी नाशक
जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी ।
दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोsद्तु ते ।
अध्याय स्तो., श्लोक १

१४
सर्वाबाधा प्रशमनार्थ
सर्वाबाधाप्रशमनं त्रैलोक्यस्याsखिलेश्वरि ! ।
एवमेव त्वया कार्यमस्मद् वैरिविनाशनम् ॥
अध्याय ११, श्लोक ३९

१५
सर्वकल्याणार्थ
सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके !।
शरण्ये त्रयम्बके गौरि ! नारायणि ! नमोsस्तु ते ॥
अध्याय ११, श्लोक १०

१६
सौभाग्य व आरोग्यकारक
देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखम् ।
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥
अध्याय स्तोo, श्लोक १२

१७
सर्वांगीण अभ्युत्थान
ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां
तेषां यशांसि न च सीदति धर्मवर्ग: ।
धन्यास्त एव निभृतात्मज - भृत्य - दारा
येषां सदाsभ्युदयदा भवती प्रसना ॥
अध्याय ४, श्लोक १५

१८
सुलक्षणा पत्नी प्राप्ति साठी
पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीम् ।
तारिणीं दुर्गसंसार - सागरस्य कुलोद्भवाम् ॥
अध्याय स्तोo, श्लोक २४

१९
इच्छित पति प्राप्ति साठी
ओम कात्यायनि महामाये ! महायोगिन्यधईश्वरि ! ।
नन्दगोपसुते देवि ! पतिं मे कुरु ते नम: ॥
भागवत

२०
विश्व रक्षणार्थ
या श्री: स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मी:
पापात्मनां कृतधियां छदयेषु बुद्धि: ।
श्रद्धा सतां कुलजनपभवस्य लज्जा
तां त्वां नता: स्म परिपालय देवि ! विश्वम् ॥
अध्याय ४, श्लोक ५

२१
विश्वतापात त्राण आणण्यासाठी
देवि ! प्रसीद परिपालय नोsरिभीतेर्नित्यं यथासुरवधादधुनैव सद्य: ।
पापानि सर्वजगतां प्रथमं नयाssशु उत्पात - पाक - जनितांश्च महोपसर्गान् ॥
अध्याय ११, श्लोक ३४

२२
विश्वाचे अमांगलिक फ़ल नाशासाठी आणि भयनाशक
यस्या: प्रभावमतुलं भगवानानन्तो ब्रह्मा हरश्च न हि वक्तुमलं बलं च ।
सा चण्डिका - sखिल - जगत् - परिपालनाय नाशाय चाsशुभ - भयस्य मतिं करोतु ॥
अध्याय ४, श्लोक ४

२३
शक्ति प्राप्ति साठी
सृष्टि - स्थिति - विनाशानां शक्तिभूते सनातनि ! ।
गुणाश्रये गुणमये नारायणि ! नमोsस्तु ते ॥
अध्याय ११, श्लोक ११

२४
धन - पुत्रादि वृद्धिकारक आणि बाधानाशक
सर्वाबाधा - विनिर्मुक्तो धन - धान्य - सुतान्वित: ।
मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशय: ॥
अध्याय १२, श्लोक १३

२५
प्रसन्नता मिळविण्यासाठी
प्रणतानां प्रसीद त्वं देवि ! विश्वार्तिहारिणि ! ।
त्रैलोक्यवासिनामीड्ये लोकानां वरदा भव ॥
अध्याय ११, श्लोक ३५

२६
मोक्ष लाभ साठी
विधेहि देवि ! कल्याणं विधेहि परमांश्रियम ।
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥
अध्याय स्तोo, श्लोक १४

२७
सम्पूर्ण विद्याची प्राप्ति  आणि समस्त स्त्रियांमध्ये मातृभावना निर्माणासाठी
विद्या: समस्तास्तव देवि ! भेदा:, स्त्रिय: समस्ता: सकला जगत्सु ।
त्वयैकया पूरितमम्बयैतत्, का ते स्तुति: स्तव्यपरा परोक्ति: ॥
अध्याय ११, श्लोक ६
 
२८
पापनाश आणि भक्ति प्राप्ति साठी
न तेभ्य: सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे ।      
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥
अध्याय स्तोo, श्लोक ९

२९
स्वर्ग शिवायमोक्ष प्राप्ति साठी
सर्वभूता यदा देवि ! स्वर्ग - मुक्ति - प्रदायिनी ।
त्वं स्तुता स्तुतये का वा भवन्तु परमोक्तय: ॥
अध्याय ११, श्लोक ७

३०
स्वप्नाचे शुभाशुभ फ़ल जाणण्यासाठी
दुर्गे देवि ! नमस्तुभ्यं सर्वकामार्थ - साधिके ।
मम सिद्धिमसिद्धिं वा स्वप्ने सर्वं प्रदर्शय ॥

३१
स्वराज्य प्राप्ति साठी
ततो वब्रे नृपो राज्यमविभ्रंशन्यजन्मनि ।
अत्रैव च निजं राज्यं हतशत्रुबलं बलात् ॥
अध्याय १३, श्लोक ७

३२
इच्छित फ़लप्राप्ति साठी
एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरथ: क्षत्रियर्षभ: ॥
अध्याय १३, श्लोक २८

३३
बालरोग नाशक
हिनस्ति दैत्यतेजांसि स्वनेनापूर्य या जगत् ।
सा घण्टा पातु नो देवि ! पापेभ्योsन: सुतानिव ॥
अध्याय ११, श्लोक २७

३४
शत्रुनाशक
मम वैरिवशं यात: कान् भोगानुपलप्स्यते ।
ये ममानुगता नित्यं प्रसाद - धन - भोजनै: ॥
अध्याय १, श्लोक १४

३५
विद्यालाभार्थ
इत्युक्ता सा तदा देवी गम्भीरान्त: स्मिता जगौ ।
दुर्गा भगवती भद्रा ययेदं धार्यते जगत् ॥
अध्याय ५, श्लोक ११६

३६
सम्पतिवर्धक
इत्थं निशम्य देवानां वचांसि मधुसूदन: ।
चकार कोपं शम्भुश्च भ्रुकुटीकुटिलाननौ ॥
अध्याय २, श्लोक ९

३७
सुखाच्या वृद्धि साठी
शब्दात्मिकां सुविमलर्ग्यजुषां निधान मुद्गीथरम्य - पदपाठवतां च साम्नाम् ।
देवी त्रयी भगवती भव - भावनाय, वार्त्ता च सर्वजगतां परमार्तिहन्त्री ॥
अध्याय ४, श्लोक १०

३८
धनवृद्धि साठी
कां सोस्मितां हिरण्यप्राकारामार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीम् ।
पद्में स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपहृये श्रियम् ॥
श्रीसूक्त, श्लोक ४

३९
सकल कामना सिद्धि साठी
यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम् ।
परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् ॥
दुर्गा कo, श्लोक ४४

४०
अर्थोपार्जन आणि सर्वकार्य की सिद्धि निमित्त
भगवत्या कृतं सर्वं न किंचिदवशिष्यते ॥
अध्याय ४, श्लोक ३४

४१
ऋणपरिहारार्थ
अनृणा अस्मिन्ननृणा: परस्मिन् तृतीये लोके अनृणा: स्याम ।
ये देवयाना: पितृयाणाश्च लोका: सर्वान्पथो आनृणा अपक्षियेम ॥
अतo, काo ६, सूo ११७, मo ३

४२
सफ़लता वर्धक
धर्म्याणि देवि ! सकलानि सदैव कर्माण्यत्यादृत: प्रतिदिनं सुकृती करोति ।
स्वर्गं प्रयाति च ततो भवती प्रसादात् लोकत्रयेsपि फ़लदा तनु देवि ! तेन ॥
अध्याय ४, श्लोक १६

४३
निर्बाधरूपी कार्य सम्पन्नतेसाठी
त्वयैतत् धार्यते विश्वं त्वयैतत्सृज्यते जगत् ।
अध्याय १, श्लोक ७५

४४
दिग्बन्धन साठी
प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ।
भ्रामणेनात्मशूलस्य उतरस्यां तथेश्वरि ! ॥
अध्याय ४, श्लोक २५

४५
शत्रुंपासून केल्या गेलेल्या प्रयोगांच्या निष्फ़लीकरणासाठी
ततो निशुम्भ: सम्प्राप्य चेतनामात्तकार्मुक: ।
आजघान शरैर्देवीं कालीं केसरिणं तथा ॥
अध्याय ९, श्लोक २९

४६
प्रभावशाली वाक्शक्ति साठी
मेधासि देवि ! विदितोखिलशास्त्रसारा, दुर्गाsसि दुर्ग - भव - सागर - नौरसंगा ।
श्री: कैटभारि - हृदयैक - कृताधिवासा गौरी त्वमेव शशिमौलि - कृतप्रतिष्ठा ॥
अध्याय ४, श्लोक ११

४७
प्रशंसाकारक
सृष्टि - स्थिति - विनाशानां शक्ति भूते सनातनि ! ।
गुणाश्रये गुणमये नारायणि ! नमोsस्तु ते ॥
अध्याय ११, श्लोक ११

४८
मानसिक विषमता साठी
पुनरप्यतिरौद्रेण रूपेण पृथिवीतले ।
अवतीर्य हनिष्यामि वैप्रचित्तांस्तु दानवान् ॥
अध्याय ११, श्लोक ४३

४९
देवी की सन्तुष्टि
स च वैश्यस्तपस्तेपे देवीसूक्तं परं जपन् ।
तौ तस्मिन् पुलिने देव्या: कृत्वा मूर्तिं महीमयीम् ॥
अध्याय १३, श्लोक १०

५०
विविध फ़लकारी
परितुष्टा जगध्दात्री प्रत्यक्षं प्राह चण्डिका ।
अध्याय १३, श्लोक १३
by (11.3k points)
selected by
...