491 views
Shevatacha namaskar smarato: : 'Jagi bheem to Maruti bramhachari, samstanpudhe tapasi nirvikari, namu javayalagi re moksha pantha, namskar majha taya hanumanta'
in Hindu - Beliefs by (30 points)

1 Answer

0 votes
sir what ido
by (50 points)
Sarva namaskar havet.
...